CCG Trust (Quỹ CCG) tạo được các ngân quỹ cho các dự án bảo tồn hiệu quả bảo vệ cho các loài có nguy cơ bị diệt chủng và góp phần vào việc quản lý công viên ở Phi Châu và Đông Nam Á Châu. Chúng tôi là một tổ chức thiện nguyện tư nhân có đăng ký tại Ủy Ban Từ Thiện UK; ủy viên quản trị sáng lập đã làm việc ngoài hiện trường ở Đông Phi.

Với khẩu hiệu “Investors in Wildlife” (Các Nhà Đầu Tư trong Đời Sống Hoang Dã), ngân quỹ thu hút sự hiến tặng của các nhà đầu tư công ty và tư nhân mà muốn góp phần vào các đề xướng bảo tồn có hiệu quả cao. Chúng tôi được nối kết với mạng lưới các nhà đầu tư tư nhân hàng đầu www.cambridgecapitalgroup.co.uk

Chúng tôi hỗ trợ cho các nhà bảo tồn ngoài hiện trường, những người đã thiết lập các đề xướng cộng đồng xung quanh các công viên quốc gia chính yếu, bao gồm việc chống lại sự săn bắn bất hợp pháp, cứu vớt cho đời sống hoang dã, quản lý nguồn tài nguyên, giảm thiểu sự xung đột giữa con người và đời sống hoang dã, giáo dục và tạo công việc làm, với sự tập trung vào công việc thực tiễn ngoài hiện trường đem lại các kết quả có thể minh chứng được.

www.investorsinwildlife.com