Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc (United Nations Development Programme hay UNDP) hoạt động trên khoảng 170 quốc gia và vùng lãnh thổ, giúp xóa đói giảm nghèo và thúc đẩy sự phát triển bền vững, hướng đến những thay đổi và sự tiến bộ thực tế cho cuộc sống của người dân. Danh mục các dự án về đa dạng sinh học và bảo tồn hệ sinh thái của UNDP lớn nhất trong hệ thống LHQ, được thực hiện ở hơn 130 quốc gia và có 500 dự án với tổng vốn 1,5 tỷ USD tài trợ và 3,5 tỷ USD đồng tài trợ.

Thông qua các dự án trong danh mục này, UNDP nỗ lực giải quyết chuỗi cung ứng buôn bán trái phép, bao gồm nguồn cung bất hợp pháp, các đường dây vận chuyển và nguồn cầu cũng như tập trung vào các cộng đồng nơi cần phải thực thi luật pháp tại chỗ. Cách tiếp cận của UNDP gồm ba mục tiêu tập trung vào: 1) tạo thêm cơ hội phát triển kinh tế cho phụ nữ và nam giới nghèo khổ; 2) tăng cường quản lý và thực thi pháp luật; và 3) nâng cao nhận thức về vấn đề này.

Kiến thức chuyên môn kỹ thuật của chúng tôi cùng với sự hợp tác ở cấp khu vực và quốc tế cùng một mạng lưới toàn cầu giúp hỗ trợ các quốc gia trong việc xóa đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường, trao quyền cho phụ nữ, và xây dựng các thể chế vững mạnh. Các nỗ lực trên đều hỗ trợ cho tăng cường thực thi pháp luật. Điều này bao gồm việc vận động sự hỗ trợ kinh phí, kỹ thuật cần thiết nhằm chống nạn săn trộm và buôn bán trái phép động, thực vật hoang dã.

UNDP phối hợp với các cơ quan khác của LHQ, Ngân hàng Thế giới, Liên minh các Tổ chức Phi Chính phủ vì Động, thực vật Hoang dã, và nhiều tổ chức khác. Chiếu theo Nghị quyết của Đại hội đồng LHQ vào năm 2015 về việc phòng chống buôn bán trái phép động, thực vật hoang dã, và được hỗ trợ bởi Ủy ban Chính sách của Tổng Thư ký, UNDP đang làm việc với UNEP, UNODC, Ban Thư ký của CITES và các bên khác để hỗ trợ cho các quốc gia và cá nhân nhằm giải quyết nạn săn trộm và buôn bán động, thực vật hoang dã và làm giảm nhu cầu toàn cầu đối với các sản phẩm từ động, thực vật hoang dã được buôn bán trái phép.