Sự tham lam, thời trang, thiếu hiểu biết, thiếu quan tâm, đầu tư, tham nhũng, sự đẳng cấp, việc sử dụng như là thuốc chữa bệnh hay văn hóa tín ngưỡng.

Không một yếu tố nào trên đây nên dẫn đến sự đe dọa đối với các loài, dù lớn hay nhỏ.

 

 

Cam kết gần đây